పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

22, డిసెంబర్ 2016, గురువారం

7వపాశురరత్నము


7వపాశురరత్నము

కీశు కీశెన్ఱెంగుం  ఆనైచ్చాత్తన్  కలందు
పేశిన  పేచ్చరవం కేట్టిలైయో పేయ్ ప్పెణ్ణే
కాశుం పిఱప్పుం కలకలప్ప క్కై పేర్ త్తు
వాశ నఱుం కుళల్ అయిచ్చ యర్  మత్తినాల్
ఓ శై పడుత్త తయిర్ అరవం కేట్టిలైయో
నాయగ ప్పెణ్ పిళ్ళాయ్! నారాయణన్ మూర్ త్తి
కేశవనై ప్పాడవుం నీ కేట్టే కిడత్తియో
తేశం ఉడైయాయ్! తిఱవేలోర్ ఎమ్బావాయ్


జై శ్రీమన్నారాయణ 
సాలిపల్లి మంగామణి @శ్రీమణి 
pandoorucheruvugattu.blogspot.in

21, డిసెంబర్ 2016, బుధవారం

6వ పాశురరత్నము


6వ పాశురరత్నము

పుళ్ళుం శిలమ్బిన కాణ్ పుళ్ళరైయన్ కోయిల్
వెళ్ళై విళి శంగిన్ పేరరవం కేట్టిలైయో
పిళ్ళాయ్! ఎళుందిరాయ్ పేయ్ములై నంజుండు
కళ్ళ చ్చగడం కలక్కళియ క్కాలోచ్చి
వెళ్ళత్తరవిల్ తుయిల్ అమరంద విత్తినై
ఉళ్ళత్తు క్కొండు మునివర్గళుం యోగిగళుం
మొళ్ళ ఎళుందరి ఎన్ఱ పేరరవం
ఉళ్ళం పుగుందు కుళిరుందేలోర్ ఎమ్బావాయ్
తెలుగులో భావార్ధము ;
ఈ వ్రతము యొక్క దివ్యమయిన అనుభవమును అందరితో 
సమిష్టిగా అనుభవించుటయే శ్రేయస్కరమైన దగుటచే తక్కినవారందరలనూ మేల్కొలిపి వారితో కలిసియే అనుభవింతుము. క్రమముగా ఒక్కక్కరినీ లేపెదము. రండు. తెల్లవారిందనుటకు పక్షులు కిలకిలారావములనొనర్చుచు కదలిపోవుచున్నవి సుమా సుమా!ఆ పక్షులయొక్క రాజగు గరుడునిగూడా స్వామియగు శ్రీమన్నారాయణుని కోవెలయందు,ఆరాధనయొక్క సమయమును సూచించెడి ప్రభాతసమయ శంఖారావము స్వఛ్చముగా ,పెద్దగా ,రమ్మని ఆహ్వానించుచున్నది. ఏమోయీ చిన్నపిల్లా !వినపడుటలేదా !లేచిరమ్ము.మేమెటుల వచ్చినామో తెలియునా ?పూతనా రాక్షసియొక్క వక్షములందుగల విషమారగించి,దొంగబండిరీతిగా సంహరింపదలచిన శకటాసురుని యొక్క కీళ్లన్నియు ఊడిపోవునట్లుగా శ్రీపాదముల చూపినటువంటి మన శ్రీకృష్ణుడు, ఆ క్షీరసాగరమందు ఆదిశేషునిపై యోగనిద్రనొనరించుచున్న జగత్కారణుడని మన గోశాలయందున్న మునుసమూహములు,యోగాభ్యాసము నాచరించువారలు కూడ ఆ శ్రీకృష్ణుని తమతమ యొక్క మనములందుఅంతర్యామిగా చూచుకొనుచు ఆ మనస్సులోని స్వామికి శ్రమనొందని రీతిగ మెల్లగా లేచి "హరిహరి"యని స్తోత్రమొనరింప వీరందరి యొక్క గొంతులు పెద్దధ్వనియై మా మనస్సులందు చల్లగ ప్రవేశించి లేపివేసినది. ఇపుడు నీవునూ వినియుంటివి గనుక లేచి రావమ్మా!
కడు మనోహరమగు వర్ణనలతో కూడి గోదాతల్లి రచియించి తను తరించి,శ్రీరంగని వరించి,మనల్నీ తరింపచేసిన తిరుప్పావై 6వ పాశురాన్ని,అలంకరణనూ మీముందుంచుతూ,మీ అందరి ఆశీస్సులను కోరుతూ.... 
జై శ్రీమన్నారాయణ .... 
 సాలిపల్లి మంగామణి @శ్రీమణి 
pandoorucheruvugattu.blogspot.in
20, డిసెంబర్ 2016, మంగళవారం

5వ పాశుర రత్నం5వ పాశుర రత్నం 

మాయనై మన్ను వడమదురై మైందనై
తూయ పెరునీర్ యమునైత్తుఱైవనై
ఆయర్ కులత్తినిల్ తోంఱుం అణి విళక్కై
తాయై క్కుడల్ విళక్కం శెయ్ద దామోదరనై
తూయోమాయ్ వందు నాం తూమలర్ తూవి త్తొళుదు
వాయినాల్ పాడి మనత్తినాల్ శిందిక్క
పోయ పిళైయుం పుగుదురువాన్ నిన్ఱనవుం
తీయనిల్ తూశాగుం శేప్పేలోర్ ఎమ్బావాయ్

5వ పాశురం తెలుగు భావార్ధం;

మనమందరమూ ఈ వ్రతము నాచరించి ఫలమును పొందుటకు,మనమొనర్చిన పాపకృత్యములు ఆటంకపరచునేమో యనెడి భయము నొందవలదు. అందులకు కారణమేమన;మన వ్రతమునకు శ్రీకృష్ణుడే నాయకుడై యున్నాడుకదా!అనేక ఆశ్చర్యకరములగు గుణ విశేషములు,క్రియలను కల్గినవాడాతడు.ఉత్తర మధురకు నిర్వాహకునిగా ఆవిర్భవించి,నిర్మలములై,గంభీరమైన జలములుగల యమునానదీ తీరవాసిగా,మనకొరకై గొల్లకులము నందుదయించి ఈ కులమును ప్రకాశింపచేసినటువంటి మంగళ కర దీపమై యున్నాడు. ఇంకనూ తన జన్మముచే  యశోదా దేవి యొక్క గర్భమును కాంతివంతమొనరించిన పర్వతమును కల్గియూ ఆమెచే కట్టబడినటువంటి సులభుడున్నూ!కాబట్టి మనమందరమున్నూ సందేహాదులనెడి మలినములు లేక నిర్మలులమై,ఆతని యొద్దకు సమీపించి,చేతులారా నిర్మలమయిన మన హృదయపుష్పమును సమర్పించి నోరారా గానమొనరించి,మనసారా ధ్యానమొనరించాలి. తక్షణమే నిల్వయున్నటువంటి సమస్త పాపరాశియు,రాబోయెడి పాపముల యొక్క రాశియున్నూ అగ్నియందుబడిన దూదిపింజవలె భస్మమయి మన ఈ వ్రతమున కవరోధము తొలగిపోవును. అందుచే రండు,భగవన్నామమును కీర్తింతుము.

ఈ రోజు 5వ పాశుర పారాయణము చేసాను. మీ అందరి ఆశీస్సులు ఆకాంక్షిస్తూ ......
                                                                              జై శ్రీమన్నారాయణ
                                                                       సాలిపల్లి మంగామణి@శ్రీమణి
                                                                      pandoorucheruvugattu.blogspot.in

19, డిసెంబర్ 2016, సోమవారం

4వ పాశుర రత్నం

4వ పాశుర రత్నం 

ఆళి మళైక్కణ్ణా! ఒన్ఱు నీ కై కరవేల్
ఆళి ఉళ్ పుక్కు ముగందు కొడార్ త్తేఱి
ఊళి ముదల్వన్ ఊరువం పోళ్ మెయ్ కఱుత్తు
పాళియన్ తోళుడై ప్పఱ్పనాబన్ కైయిల్
ఆళిపొల్ మిన్ని వలమ్బురిపోల్ నిన్ఱదిరుందు
తాళాదే శారుంగం ఉదెత శరమళైపోల్
వాళ ఉలగినిల్ పెయ్దిడాయ్ నాంగళుమ్
మార్గళి నీరాడ మగిళుందేలోర్ ఎమ్బావాయ్


తెలుగులో భావార్ధం; 
ఈ వ్రతమును చేయ సిద్ధపడిన వారందరకూ దేవతాదులు అందరున్నూ తమతమ సేవలను అందించెదరు. ముందుగా మనము వరుణ దేవునికలిసికొందుము. గంభీరమైన స్వభావము కల్గి వర్షాధి దేవతవైన ఓ పర్జన్యుడా!నీవు వెనుకంజ వేయబోకుము.గంభీరమయిన సముద్రము యొక్క లోపలకు పూర్తిగా మునిగి నీటిని అంతటినీ గ్రహించి గర్జనలతో ఆకాశమంతటనూ వ్యాపించి సృష్ట్యాదికి కారణభూతుడయిన ఆ శ్రియపతియొక్క శరీరరీతిగా నీల శరీరివై యుండుము. అటు పిమ్మట విశాలము,సుందరములయిన హస్తములుగల ఆ పద్మనాభుని యొక్క దక్షిణ హస్తమందలి శ్రీసుదర్శనచక్రము వలె తళుకుబెళుకుమని మెరసియు, వామహస్తమందలి పాంచజన్యశంఖము వలెనూ లోకములన్నియూ అదురు రీతిన ఉరమవలయును. ఆ వెంటనే స్వామి హస్తమునందలి శ్రీ శారఙ్గమనేడి ధనుస్సుచే విడువబడిన శరవర్షమను రీతిన లోకములు అన్నియును సుఖమునొందునటుల అంతటనూ వర్షించుము. అపుడు మేమున్నూ ఈ మార్గశీర్ష వ్రతస్నానమును ముదమార చేయుదుము. 
ఈనాటి తిరుప్పావై నాల్గవ పాశురాన్ని ముదామారా పాడుకొని పావనమయితి,మీ అందరి ఆశీస్సులకై ఆ పారవశ్యానుభూతిని మీతో పంచుకొంటూ .... 
                                                                                    జై శ్రీమన్నారాయణ 
                                                                            సాలిపల్లిమంగామణి@శ్రీమణి 

18, డిసెంబర్ 2016, ఆదివారం

3వ పాశురరత్నం3.వ పాశురము.

ఓంగి యులగళన్ద ఉత్తమన్ పేర్పాడి
నాంగళ్ నమ్బావైక్కు చ్చాట్రి నీరాడినాల్
తీంగన్రి నాడెల్లామ్ తింగళ్ ముమ్మారి పెయ్ దు
ఓంగు పెరుమ్ శెన్నెల్ ఊడు కయలుగళ
పూంగువళై పోదిల్ పొరివణ్డు కణ్పడుప్ప
తేంగాదే పుక్కిరున్దు శీర్ త్తములై పట్రి
వాంగక్కుడమ్ నిరైక్కుమ్ వళ్ళల్ పెరుమ్బశుక్కళ్
నీంగాదశెల్వమ్ నిరైన్దేలో రెమ్బావాయ్

తెలుగులో భావార్ధము;
రాక్షస రాజగు బలి చక్రవర్తి నుండి దానము పొందినటువంటి ముదముచే ఆకాశమందు అంతటను పెరిగి లోకాలను కొలిచిన ఆ పురుషోత్తమునియొక్క దివ్యములయిన చరణారవిందముల నామముల గానమొనరించి,మనమందరమున్నూ ఈ తిరుప్పావై వ్రతము నాచరించిన దేశమందు అంతటయున్ను దుర్భిక్షము కలుగక ప్రతి మాసమునకు మూడు పర్యాయములు వర్షములు కురియును. పంటచేలు అన్నియునూ త్రివిక్రమునివలె వృద్ధినొంది సస్యముల యొక్క మధ్యభాగములందు చేపలు త్రుళ్ళి పడచూ ఉండ,సుందరములయిన కలువలయందలి తేనెలు ఆరగించిన తుమ్మెదలు మత్తుగా నిద్రించుచుండ తమ యొక్క సమృద్ధులను ప్రదర్శనము చేసుకొన్నవిగా నగును. మరియును గోసమృద్ధి విషయమునందునూ గోవులు కూడా గోశాలయందు ప్రవేశించి అటునిటు కదలక కూరుచుండి బలిసినటువంటి పొదుగుల స్పర్శించగానే అనేక కుండలను నింపెడి ఔదార్యము కలవిగా తయారవును . ఎంత అనుభవించినను తరిగిపోనటువంటి ఐశ్వర్యమునూ   లభించును. కాబట్టి మనమందరం ఈ వ్రతమాచరించెదము.

మూడవ రోజు పాశురాన్ని పారవశ్యాన పఠించి,ఆధ్యాత్మికామృతాన్ని ఆస్వాదించిన నన్ను ఆశీర్వదిస్తారని ఆకాంక్షిస్తూ ...... జై శ్రీమన్నారాయణ
   
                                                                                  సాలిపల్లి మంగామణి @శ్రీమణి
17, డిసెంబర్ 2016, శనివారం

2వ పాశురరత్నము

2వ పాశురరత్నము
వైయత్తు వాళ్ వీర్గాళ్! నాముం నం పావైక్కు 
శెయ్యుం కిరిశైగళ్ కేళీరో పాఱ్కడలుళ్
పైయత్తుయిన్ఱ పరమనడి పాడి
నెయ్యుణ్ణోం పాలుణ్ణోం నాట్కాలే నీరాడి
మైయిట్టెళుదోం మలరిట్టు నాం ముడియోమ్
శెయ్యాదన శెయ్యోం తీక్కుఱళై చ్చెన్ఱోదోమ్
ఐయముం పిచ్చైయుం ఆందనైయుం కైకాట్టి
ఉయ్యుమాఱెణ్ణి ఉగందేలోర్ ఎమ్బావాయ్

తెలుగులో భావార్ధము;దుఃఖములతో నిండియున్న ఈ పృథివియందు జన్మించియున్న భగవానుని తలచుకొని సుఖమొందుచున్నావారా !మన మొనరించబోవు ఈ తిరుప్పావై అనెడి ఈ మార్గ శీర్ష స్నాన వ్రతమును ఆచరించెడి విధానములను వినగోరుచున్నారు. క్షీరసముద్రమునందు  నిశ్శబ్ధ సహితముగ  మొరలు ఆలకించుటకై శయనించి యుండెడి ఆ పురుషోత్తముని యొక్క పాదపద్మములనే కీర్తన నొనర్తుము,విలాస సంబంధ వస్తువులయిన క్షీరమును త్రాగకుందుము. ఇంకనూ తెల్లవారకనే స్నానమొనరించి కనులకు కాటుక దీర్పము. 
సుగంధభరితములయిన పుష్పాదుల తలలో ముడువము., అనర్ధకములయిన క్రియలు నాచరింపము,ఇతరుల మనసుల నొచ్చు రీతిన మాటలాడముపెద్దవారలను ఘనమయిన రీతిన సత్కరించుటయు ,సన్యాసులు బ్రహ్మచారుల యొక్క సత్పాత్రలయందు భిక్షమిడుటయు,దాపరికము లేకుండ యధాశక్తిగ చేయుదుము. ఇవ్విధమైన శాశ్వత మగు సుఖమునొసగెడి ఆత్మోజ్జీవన మార్గమును నరసి యానందముతో దానిని అనుష్టించెదము. 
ఇదియే మనయొక్క వ్రతము . 
           
 రెండవ పాశురము కడు రమ్యముగా పఠించి తరించితి,మా మందిరములో ఆ వ్రత దృశ్యాలు మీతో పంచుకొంటున్నాను. నన్ను ఆశీర్వదించండి. 
                                                            సాలిపల్లి మంగామణి @శ్రీమణి 


16, డిసెంబర్ 2016, శుక్రవారం

శ్రీరంగనాధా మమ్మేలంగ రావా ...శ్రీరంగనాధా మమ్మేలంగ రావా ...  
నేను ఆచరిస్తున్న  ధనుర్మాస వ్రతధీక్ష ఫలవంతమవ్వాలని మీ  ఆశీర్వాదం  
గోదా దేవి  శ్రీరంగనాథుని ఆరాధించి,భక్తి తన్మయత్వంతో స్వయంగా లిఖియించిన అమృతతుల్యమగు తిరుప్పావై  పాశుర ప్రభందం లో ఈ రోజు మొదటి పాశుర రత్నం చదివి మా ఇంటిలో అత్యంత సుందరంగా ధనుర్మాసవ్రతాన్ని ప్రారంభించి తరిస్తూ ఆ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని మీతో పంచుకోవాలని ...
తిరుప్పావై మొదటి పాశురము

మార్గళి త్తిఙ్గల్ మది నిరైన్ద నన్నాళాల్
నీరాడ ప్పోదువీర్,పోదుమినోసెరిలైయీర్
శీర్ మల్గుమ్ ఆయ్ ప్పొడి శెల్వచ్చిరు మీర్ కాళ్
కూర్వేల్ కొడున్దొళిలన్ నందగోపన్ కుమరన్
ఏరార్ న్ద కణ్ణి యశోధై యిళంశింగమ్
కార్మేనిచ్చ ఙ్గళ్ కదిర్మదియం బోల్ ముగత్తాన్
నారాయణనే నమక్కే పరైతరువాన్
పారోర్  పుగళప్పడిన్దేలో రెమ్బావాయ్
తెలుగులో అర్ధం ,
మాసములన్నింటిలో మార్గశిరమాసము తన స్వరూపముగా భగవంతుడు చెప్పియున్నాడు. మార్గశిర మాసమనగా మనం అవలంభించిన మార్గమునకు శిరస్సు అనగా అతి ప్రధానమైన సమయమని భావము. శ్రీకృష్ణుడనే చెట్టు నీడ ఎక్కువ చల్లగానూ వేడిగానూ ఉండదు. అలాగే వాసుదేవ స్వరూపమైన మార్గశిరమాసం కూడా సమశీతోష్ణముగా ఉండే కాలం. మనం ఉదయం మేల్కొనే కాలం సత్వగుణసంపన్నమైన బ్రాహ్మి ముహూర్తము. అంతేగాక ఈ మార్గశిర మాసంలో పైరుపంటలన్ని విరగ కాసి పండి ఉంటాయి. అతి మనోహరమైన వెన్నెలలు వెదజల్లే శుక్లపక్షంలో పవిత్రమైన రోజున ఈ వ్రతం ప్రారంభించినామని కాలాన్ని ప్రశంసించుట ఇందులోని అర్ధము. భగవంతుని సమాగమమును కోరుకుని ఆతని సంతోషపరచడానికి అతనికిష్టమైన పనులు చేయడానికి ఇది ఉత్తమోత్తమైన సమయమనిచెలికత్తెలను మేల్కొని స్నానము చేసి, రండని పిలుస్తూ ప్రకృతి మండలమందు ఆనందము అనుభవించేవారలారా అని ఆండాళ్ సంబోధించింది. ఈ పిలుపులో ఒక మహత్తరమైన భావముంది. పరమపదమున నివసించుటకంటే ప్రకృతిమండలమైన గోకులంలో నివసించుట అంటే ఆ భగవంతునితో కలిసి మెలిసి ఉంటూ మహదానందము అనుభవించే మహాద్భాగ్యం లభిస్తుంది అని ఆమె నమ్మిక..
                                                       జై శ్రీమన్నారాయణ 
                                            సాలిపల్లి మంగామణి @శ్రీమణి 

2, డిసెంబర్ 2016, శుక్రవారం

తరుల గుండె తరుక్కుపోయి......ఈరోజు ప్రపంచ కాలుష్య నియంత్రణ దినం (2/12/2016)సందర్భంగా 
సమాజానికి  కవయిత్రిగా నా చిరు కవితాభ్యర్ధన. 

తరువులు  తల్లడిల్లె 
తమ ఉనికి మాయమౌతుందని
మానవులకు  తాముచేసిన  
అన్యాయమేమనుచు.  
మానవాళికి   ఆయువిచ్చు 
తమ ప్రాణం తీయుదురాయని 
నీడనిచ్చు మా జాతిని 
నిర్దయగా కూల్చివేయుదురాయని ?
మీ పాపానికి తారెత్తిన భూతాపం 
చల్లార్చిన మాపైనా  మీ ప్రతాపం 
మిము కబళించే కాలుష్యం కరిగిస్తూ 
అలసిన మీకు చల్లని గాలుల సేద తీర్చుతూ 
అమృత ఫలాల తో ఆకలి తీర్చుతూ 
మా తనువున అణువణువును మానవాళికర్పించే  
మా పైనా  మీ అమానుషత్వం 
జాలిలేని మానవుడా మా జోలికి రావొద్దని ,
మా  ప్రాణం  తీయొద్దని విలపిస్తూ  
వేడుకొనెను విరిగిన కొమ్మల తోడ. 
అపకారికి ఉపకారం  మహాత్వమన్నారే 
మీ జాతికి మహోపకారం  చేసిన 
మా కిదేనా  మీ ప్రత్యుపకారము 
మము ఉద్దరించగ ఉద్యమించండి  
నవ ఆశోకులయి  నడుం బిగించండి 
పుడమి తల్లి  పులకరించగ  ప్రకృతిమాత    
పరవశించగ కరువు  రూపు మాపగా 
పర్యావరణం పరిమళించగా  
భావితరంలో  పచ్చని  పసిడి నింపగా 
పచ్చని మొక్కని నాటి పెంచుదాం  
వృక్షజాతి ఋణం  తీర్చుదాం 
                                                         సాలిపల్లిమంగామణి@శ్రీమణి

                                                   pandoorucheruvugattu.blogspot.in
                           

27, నవంబర్ 2016, ఆదివారం

కానరావ శ్రీరామా ......కానరావ శ్రీరామా ...... కమనీయ గుణధామా 
రఘుకులాన్వయ రామా ..... రమణీయ రామా 
కారుణ్య రామా ...... కళ్యాణ శ్రీ రామా 
 సీతామనోభిరామా...... ఆశ్రిత మందారమా 
 దశరథాత్మజ రామా ... .. ధరణీ జామాత రామా 
కొంగు చాచి వేడుకున్నా ... నను బ్రోవవ కొంగు బంగారమా " కాన"
హనుమ అంతటి భక్తుణ్ణి నే గాను 
శబరిలా కొసరి కొసరి తినిపించగలేను 
చిట్టి ఉడతలా ... నిరతం నిన్నే కొలిచాను. 
చేయి పట్టి కాపాడు చెంగల్వ పూల రామా 
నీరజలోచన రామా... నిఖిలాధార రామా 
వేయి దండాలయా .. మమ్మేలిన శ్రీ రామా       " కాన"
చేయి చాచి అడగగానే,సేద దీర్చు దైవమా ... 
వేయి పున్నములు మా దోసిట నింపివేసినావు,
అలవోకగా అంబుధిపై వారధి నిలిపావు,
పాషాణాన్నే పడతిగ మలిచావు. 
కారు మబ్బు కమ్మేసినా,, కటిక చీకటి బ్రతుకయినా 
నీ పాద స్పర్శతో కళకళ లాడదా... కల్పతరువై అలరారదా.... 
కానరావ శ్రీ రామా... కమనీయ గుణధామా 
రఘుకులాన్వయ రామా... రమణీయ రామా 
శ్రీ రామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే 
సహస్ర నామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే 
ఈ రోజు మా ఇంటిలో నేను శ్రీ రామ దేవుని వ్రతం చేసుకొన్నాను,
అందుకే  నా కవన రామ నామామృతాన్ని
మీ అందరితో కలిసి ఆస్వాదించాలని మీతో పంచుకొంటూ ... 

                                                          సాలిపల్లిమంగామణి@శ్రీమణి 
                                                     pandoorucheruvugattu.blogspot.in23, నవంబర్ 2016, బుధవారం

గానఘనగాంధర్వరవళీ
మన మోహన మురళీ మరలి రాని లోకాలకు మరలిపోయావా 
గానఘనగాంధర్వరవళీ  గగనసిగల కెగసి మెరిసి పోయావా  
రతన స్వరరసరాజమౌళి సురస్వర సేవకై తరలెల్లి నావా 
ఉరికే సంగీత సుమ ఝరి,స్వర రాజశిఖరి,పలుకు మధురిమలు సిరి, 
సరిగమల రస రమ్యలాహిరి,,కర్ణాటక సంగీత ,విరి చందనాల విభావరులు,
 ఆణిముత్యాల సరులై మము చేరి మైమరపుగా మారి 
మలయ మారుతాన్నే మీరి అలరించిన మానసచోరా .. 
నీ మహాభినిష్క్రమణం ఏవత్ సంగీత సామ్రాజ్య మహాంతస్తాపము 
నిన్నటి నీ సమ్మోహన స్వరం నేడు  స్వప్నమయి ఎదురయితే  
నీ గానమినిపించక,మౌనమాయేను మా భాష 
నీ మురళి సవ్వడి లేక మూగబోయేను మా పలుకు 
సరిగమలతో  పసిడి రాగాలు పండించి 
కొసరి,కొసరి నీ సుస్వర  రాగాన్ని వడ్డించి  
తత్వాన్ని,అమృతత్వాన్ని మాపై చిలుకరించి 
నీ కీర్తనలతో శ్రీవారి ఆస్థానమలంకరించి,
వారినలరించగ నేరుగా పాదాల చేరితివో 
 వేణువై గాలిలో ఏకమైపోతివో ... 
 ఏమి సేతురా సామి మేమీ సేతు 
ఏడనున్నా సామి ... నీ గాంధర్వ గానాన్ని మేము మరువగ లేము 
నీ గళాన జారిన  స్వరామృతము సదా గ్రోలుతుంటాము 
ఏడేడు లోకాల ఏడనున్నా గాని 
బాలమురళీ రవమును ఎడతెగని ఆర్తితో ఆలపిస్తూ 
మంగళం వారికి మంగళ నీరాజనాలర్పించుకొంటూ 
మా గుండెగొంతుకలో నిండిపోయిన సంగీత చక్రవర్తికి 
 నివాళులర్పిస్తూ ... ఆ అభిజ్ఞుని ఆత్మకు శాంతి కలగాలని 
                         ఆ భగవంతుని ప్రార్ధిస్తూ ...... 
                                                             సాలిపల్లి మంగామణి@ శ్రీమణి 
                                                pandoorucheruvugattu.blogspot.in

2, అక్టోబర్ 2016, ఆదివారం

మహాత్మా!మళ్ళీ పుట్టొద్దు,


మహాత్మా!మళ్ళీ పుట్టొద్దు,
పుట్టినా ... మా మధ్య పుట్టొద్దు. 
నువ్వు కలలు గన్న స్వాతంత్య్రం,కుతంత్రాల కుళ్ళులో కూరుకు పోతుంది. 
నువ్వొదిలెళ్ళిన జ్ఞాపకాలకు తుప్పు పట్టింది,
నీ ఆశయాలకు నీళ్ళొదిలేసాం,నీ ఆశకు అణువంతైనా అవకాశం లేదు,
నువ్వొస్తే అహింస అంటావు,అంటే అర్ధమే మా దరి ప్రశ్నార్థకం,మరి ,
శాంతి మంత్రానికి తావే లేదయ్యా బాపు ,,రాకాసులై పోయాం,
ఎక్కడ చూసినా నెత్తుటి చారికలే,
మన సంస్కృతీ సాంప్రదాయమని వెతికావంటే 
ఇక్కడ వెర్రివాడవంటారు ,వెంటబడి తరుముతారు
 వెర్రితలలేస్తున్న ప్రాశ్చాత్త్య పోకడల వెంటపడ్డారందరూ ... 
మంచం లేచిన మొదలు ఇక్కడ లంచం లాంఛనమయ్యా ... 
అధర్మానికి  ఆలవాలమయి అలరారుతుంది నువ్వు కలలు గన్న నీ కర్మభూమి. 
నువ్వాశించింది,ఒకటి మాత్రం జరుగుతుంది,నీ ఉద్దేశ్యం వేరంతే 
అర్ధరాత్రి మహిళ ఒంటరిగా నడుస్తోంది,అన్నింటా ముందుంటుంది,
కానీ పట్టపగలే పడతికి రక్షణ లేదంతే,
అనునిత్యం  అరాచకం రాజ్యమేలుతోంది,అనైతికత్వం అగ్రగామియై ముందుండి నడిపిస్తుంది. 
తెల్లోడిని తరిమేశావు,కానీ వాడి పైత్యం మా అందరిలో పాతుకుపోయింది,
ఇప్పుడేం చేస్తావ్,నీ వాళ్ళనెక్కడికి తరిమికొడతావు. నీ వీపు,కడుపు మేమయినప్పుడు 
తప్పులు చెయ్యొద్దన్నావు,తప్పనిసరిగా తప్పులే చేస్తున్నాం,,,
అంటరానితనం లేదులే,అంటురోగాలు తప్ప 
వెట్టి చాకిరీ వెతికినా లేదు,వట్టి పోయిన నీతి నియమాలు తప్ప,
సమానత్వం ఎలాఉన్నా ... దోచుకున్నోడికి దోచుకొన్నంతా 
దాచుకొన్నోడికి దాచుకొన్నంత ,మండేవాడి కడుపు మండుతునే ఉంటుంది,
నిండే వాడి జేబు నిందుతునే ఉంది,
అడుగడుగునా అవినీతి రక్కసి వికటాట్టహాసం చేతుంది విశ్వ విజేత తానంటూ ... 
నీ పుణ్యభూమిలో సెకనుకొక పుచ్చెలా  తెగి పడుతున్నాయి,తగవులతో తగలబడుతున్నాయి 
హింసా మార్గంలో దూసుకుపోతున్నాయి,అహర్నిశలూ శ్రమించి నీ ఆశయాలను అగ్నికి ఆహుతి చేస్తున్నాం,
చూసి నిలబడే నిబ్బరముందా ... 
కొన ఊపిరితో కొట్టుకొంటున్న నీ కోరుకొన్న ఆశయాన్ని
తట్టుకొనే దమ్ముందా ...  మట్టికొట్టుకుపోతున్న మానవత్వ విలువలను చూసి, 
కళ్లారా చూడగలవా,,,వెలిసిపోతున్న స్వాతంత్ర్య కాంతిని,మంట గలిసిపోతున్న మానవత్వ స్ఫూర్తిని 
మత్తులో తూలుతూ మరమ్మత్తు చేయలేని మరబొమ్మల్లా మసలుతున్న నీ బిడ్డల గడ్డు పరిస్థితిని,
అందుకే చెప్తున్నా... బాపు 
చల్లని నీ చూపులో ఎర్రని సూరీని ఉదయించనీకు,
తెల్లని నీ శాంతి వస్త్రానికి రుధిరంలో తడవనీకు 
నువ్వు కలలు గన్న స్వాతంత్య్రం కల్లయిందని తెలిస్తే 
చల్లని నీ గుండెకు చిల్లులు పడి చితికి చితికి పోయేకంటే 
నువ్వసలు మళ్ళీ పుట్టొద్దు,నువ్వు నీ కల నిజమయ్యే రోజొస్తే 
మేమే కబురెడతాం ,అప్పటివరకు మనదేశం మరమ్మత్తు చేయమని ఆ భగవంతుని ప్రార్ధించు 
ఆ తపో ఫలాన్ని నేరుగా మాకు ఆపాదించు,తప్పుగా మాట్లాడితే నీ తనయను క్షమించు,
లోకా సమస్థా సుఖినో భవంతు అని మము ఆశీర్వదించు,
ఈ గోలలో పడి మరిచా,నీ పుట్టినరోజుకు బుట్టెడు రోజాపూలతో శుభాకాంక్షలు అర్పిస్తూ... 
                                                             సాలిపల్లి మంగామణి@శ్రీమణి 
                                                       pandoorucheruvugattu.blogspot.in30, సెప్టెంబర్ 2016, శుక్రవారం

విశ్వ సత్కారం మాకు...అంతిమ సంస్కారం మీకు


చేవ లేదనుకొన్నారా !చేత కాదనుకొన్నారా!
 చవటలమనుకొన్నారా ...?చతికిలపడ్డామనుకొన్నారా !
మా మానవత్వపు మాన్యతని గుర్తించలేని మీరు
మీ మన్య జంతువుల నైజం చూపించుకొన్నారు 
నక్క జిత్తులు పన్నుతున్నారు ... మీ కుక్క బుద్ధులు చూపిస్తున్నారు ... 
మేం ఊపిరి బిగబట్టి ఒదిలామంటే ఊగిపోదా మీ ఉగ్రవాదం 
మా   పిడికిలి బిగిస్తేనే  దిక్కులు పిక్కటిల్లి మీ గుండె గతుక్కుమనదా 
 కవ్విస్తారా!మాటిమాటికీ కాలు దువ్వుతారా కయ్యానికి ,
 మా సహనానికి సవాలెక్కుపెడతార్రా  .. .. ఇక మీ శవాల్లెక్కపెట్టుకోండిరా ...
శివాలెత్తిన మా  సైనికుల సల సల మరుగుతున్న రుధిరం సాక్షిగా చెప్తున్నా .
 మా మాతృ భూమిపై కన్నేస్తే ,మీ వాకిట్లో మరణ మృదంగం మ్రోగిస్తాం 
చుక్కలు చూపిస్తాం,ప్రక్కలో భల్లెంలా మీ కర్కశాన్ని చూపిస్తే 
ఆట్టే ఆగడాలు చూపిస్తే సరిహద్దు నడిబొడ్డున మట్టి లో కలిపేస్తాం ... 
కాచుకోండి... మా ఉగ్ర నార సింహాల పంజా ధాటికి,రాజుకున్నమా సైనిక గుండెల నిప్పుల ధాటికి,
తల దాచుకోండి,తలో వైపు పరుగులెత్తి 
బ్రతిమాలుకొండి బ్రష్టులమంటూ,నీతి  లేని నికృష్టులమంటూ 
ఈ యుద్దాన్ని కొనసాగిస్తే పర్యవసానం,ఘోర పరాజయం మీకు 
ఘన  విజయపధం మాకు,
విశ్వ సత్కారం మాకు ,అంతిమ సంస్కారం మీకు ,
(మా భారత సైనిక సహోదరులకు ఇదే ఈ ఆడపడుచు దిద్దిన కథన తిలకం,
ఏనాటికీ కావాలి మీ మీ ధైర్యం,మీ త్యాగం భరత జాతి చరితకే కరతలామలకం. )
జయహో భారత మాతాకీ ... జయహో 
వీర సైనిక సహోదరులకు ... జయహో 
                                                 సాలిపల్లి మంగామణి @శ్రీమణి  
26, సెప్టెంబర్ 2016, సోమవారం

కిట్టయ్యవు నీవు,, ఆ రాధికనేను


ఇదేమి సిత్రమో !
ఆ మదనుని మహిమాస్త్రమో!
నీ ప్రణయ రసామృత సేవన వైచిత్రమో !
ముడి వేసిన మనసుల మానస సరాగమో 
నీ జతలో నాకు  గురుతు రాదు సమయం 
నీ సరసన నా హృదయం ,నిత్య విహంగ వీక్షణము 
నిను చూడక క్షణమయినా...  తరగదు ఆ తరుణం 
ఇదేమి సిత్రమో ... నాకు నేనే  అపరిచితగా... 
నా చుట్టూరా లోకమే సరి కొత్తగా ... 
ఏ వైపు చూస్తున్నానీ  మైమరపు తెమ్మెరలే 
కనుచూపు మేరలో కమ్మని మన ప్రణయ సొరభమే 
ఏమరపాటుగా చూస్తే  యేటి కొలనుల్లో నా రూపులో నీవు 
కోటి వెన్నెల్ల జడి నాపై  వర్షించి పోతావు,
కొనగోటితో నా మది మీటి 
మేటి ముత్యాల నీ నగవు చిలుకరిస్తావు,
మురిపిస్తావు,నన్ను మరిపిస్తావు,
నవ్విస్తావు,నన్ను కవ్విస్తావు,
చెంత చేరి ఏవో  వింతలు చేసి 
తీరా చూస్తే !నా కళ్ళ గంతలు మూసి
కనుమరుగైపోతావు,కలలా కళ్ళల్లో కరిగిపోతావు. 
ఇదేమి సిత్రం ప్రభూ ... కనికరమయినా లేదా 
కదలనైనా లేను నిను సూడక,నేను 
నిశ్చలమయిపోతా  ... లేకుంటే నీ జత 
దోబూచులేల ప్రభూ ... నీ ప్రియ సతితో 
సప్త పదులు నడిచిన నీకై సదా నే కంకితం 
నువ్వు నను వీడి మరుగైన  మరు నిమిషం 
మరణానికి మరుమల్లెల పానుపేసి పిలుస్తా.. 
మరు జన్మనైనా మిమ్ము మరలా కలుస్తా ,,,  
( నిను వీడి మనలేని నీ సతి శ్రీమణికై 
 చిరంజీవివే నువ్వు నా సౌభాగ్య కానుకై  )
                                   సాలిపల్లిమంగామణి@శ్రీమణి 
24, సెప్టెంబర్ 2016, శనివారం

పల్లె ఇల్లాలు,పట్టణాలొంక.


అదిగో బిడ్డా... ఆశల తీరం ఆవల ఉండాదంట
ఆకలి దీరె దారదిగో...  అది ఆమడ దూరం ఉండాదింకా
ఉగ్గబట్టుకో ఉబుకొత్తున్న ఉడుకు కన్నీల్లని,
చేతి నిండా పని కానోత్తాది,కడుపెచ్చ బొచ్చెడు గంజేత్తాది 
కన్నపల్లె నొగ్గేసి,బయలొత్తు ఉంటే  ..గుండెకాయ భగ్గుమంతన్నా 
 అగ్గి రాజేత్తన్న ఆకలి కడుపుకి,యేరే దారి కనబడక 
మెతుకు కరువై ,బతుకు బరువై ,బతుకు తెరువుకై ఎదురు నడక 
సల సల సూరీడు కాల్చేత్తన్నా... సల్లగే ఉందది మన ఆకలి మంటలకన్నా... 
సందిట బిడ్డలనదిమిపట్టుకొని,మూటాముల్లె సంకనెత్తుకుని,
గంపెడు ఆశతో పట్టపు తోవన పరుగులు తీత్తన్నాం 
పట్టణానికెళ్తే పట్టెడన్నమయినా పుడతాదని ,
కరువుధాటికి కన్నపల్లెనొదిలి,ఉన్నపలంగా పట్టపు దారి పట్టాం,
పలకరిత్తదంతవా... మన్నిసూసి పకపకా నవ్వుకుంతదంతవా 
కనికరిత్తదంతవా.,పనిచ్చి . .... కాదు పొమ్మంత దంతవా....  
ఓ లమ్మా .. పట్నమెల్లేక పంట్లామెత్తానే,,, ఇసుకూలుకెలతానే,ఇంగిలీసు నేరతానే 
అట్టెగాని ఆట్టే కలలొద్దులేరా .. పొట్టకూటికి లోటు రాకుంతే అద్గదే పదేలు,
 రంగురంగుల మేడలవిగోరా బిడ్డా,,,  ఆట్టే సూసావంటే  ఆకాశమంటేటి ఆ మేడలొంక,
మెడ నొచ్చిపోతాది,ఎర్రాటి సూరీని ఎండ కాల్సేత్తాది.  
 గిర్రుగిర్రున బుర్ర కిర్రెక్కుతాది. బేగా పదరా బిడ్డా... పొద్దు పోతుండాది
 కోటి ఆశల తోటి,పట్టపు బాట పట్టి,
సెంగు,సెంగున ఆడే చంటి  బిడ్డలతో,సెంగుసివర నూరు రూకల్ల ముడితో 
అడుగు వేసింది పల్లె ఇల్లాలు,పట్టణాలొంక. 
బతుకెట్టాగుంటదో సూడాలి ఇంక,
(రైతు రైతుకూలీగా, పొట్టకూటికై పట్టణాల బాట పడ్తున్న నేటి తరుణంలో పల్లె వెలవెల బోతే పచ్చదనమెట్టాగో,రానున్న కాలంలో రైతుంటాడో ,లేడో,)
                                                                సాలిపల్లి మంగామణి @శ్రీమణి 
                                                                                                     pandoorucheruvugattu.blogspot.in

1, సెప్టెంబర్ 2016, గురువారం

చిన్నబోవా మరి ..కలికిని ,చిలుకల కొలికిని  ,
చెలియను ని,చంద్రుని నెచ్చెలిని
కలకంఠిని,కలువకంటిని నేను
కిన్నెరసానిని,వన్నెల అలివేణిని
భామినిని ,సుందర సౌదామినిని
వలపుల విరిబోణిని,మెలికల మాలినిని
 ఎలతీగబోణిని,ఎలకోయిల రాగాన్ని
అంచను,రాయంచనునేను ,
మెలుతను,విద్యుల్లతను
 సురదనను ,సుహాసినిని
సీమంతిని,సొగసుల చామంతిని నేను 
నివ్వెరబోవా ...జవ్వని సౌదర్యానికి   
నిలువలేక  సరిసాటిగా .... సృష్టి అందాలు. 
 చిన్నబోవా మరి .. ఆ నింగి తారకలు
మిన్నకుండిపోవా... వెన్నెల రాతురులు
చెలరేగిపోవా  మరి సెలయేటి గలగలలు
ఇల చేరిపోవా .. దివి చందనాలు
వరదలా కదలవా  వింద్యామరలు
జలజలా రాలవా .. జలతారు మేఘాలు
మసకబారిపోవా .... మణులు మాణిక్యాలు 
మూగబోవా మరి ముద్దబంతిపూలు
పడచు ప్రాయాన పడతి పదనిసలివి
అతిశయించిన సొగసు మిసమిసలివి
ఊసులాడే  సన్న జాజి బాసలివి
అసలు సిసలైన కన్నె  మోజు రాశులివి.


                           సాలిపల్లి మంగామణి@ శ్రీమణి25, ఆగస్టు 2016, గురువారం

నన్నెరుగవా !కృష్ణా .. నన్నెరుగవా !నన్నెరుగవా .. కృష్ణా .. నన్నెరుగవా ...
మన్ను తిన్న చిన్ని కృష్ణా .. నన్నెరుగవా
కన్నె మానసచోరా .. కృష్ణా .. నన్నెరుగవా
వెన్నముద్దలు ,జున్నుముక్కలు దోచుకొన్న
చిలిపి  కృష్ణా  నన్నెరుగవా ..
దోబూచులాడుకొన్నాం  నన్నెరుగవా
తాయిలాలు  పంచుకొన్నాం నన్నెరుగవా
నీ  వేణువునకు మైమరచిన నన్నెరుగవా
బృందావన మురళీ లోల  నన్నెరుగవా
అందచందాల మోహనకృష్ణ  నన్నెరుగవా
నంద భూపాల గోపాల కృష్ణా నన్నెరుగవా
యశోదమ్మ  ముద్దుల కృష్ణా  నన్నెరుగవా
రేపల్లెనేలేటి  మురిపాల కృష్ణా .. నన్నెరుగవా
నీ మది దోచిన ప్రియసఖి నే  నన్నెరుగవా
నీలమేఘశ్యామా కృష్ణా  ..   నన్నెరుగవా
నీ చెలిమికై  నిరీక్షించె నేచ్చేలినేనే  .. నన్నెరుగవా
నీ  తలపులలో  వేచియున్న  నీ  రాధను నేనే .. నన్నెరుగవా
పారిజాతపూలు  నా దోసిట నింపి
నీ రాకకై  వేచి యుంటి .. నన్నెరుగవా
వేగిరముగా  రమ్మంటూ  జాగరాలు   చేస్తున్నా
నా  కన్నె మనసు దోచుకొన్న  కన్నయ్యా
కలవరపెట్టకచెప్పు  నన్నెరుగవా ......(నిను తలచి మైమరచా ... నిను వలచి మది పరచా ... వేచియున్న నీ రాధికకై,కలనైనా నీ రూపును నా కనులకు కానుకనీవా ....)


                               సాలిపల్లి మంగామణి @శ్రీమణి
                        pandoorucheruvugattu.blogspot.com31, జులై 2016, ఆదివారం

ఆ తరుణం....!


మధురం గాదా ఆ తరుణం,ఎదురయి రాదా పున్నమి కిరణం.
అలవోకగా  నా హృదయం నీ చరణాల తాకినప్పుడు,
మకరందపు నా  అధరాలు  నీ ప్రణయ సుధా ఝరిలో జలకమ్ములాడినపుడు
నా అందెల రవళి, నీ మోహన మురళితో సయ్యాటలాడినప్పుడు
నా నీలి  నీలి కురులలో నీ చరములు విరులల్లినప్పుడు
నులు వెచ్చని నీ ఒడిలో పారాడే పాపాయిగ నే ఒదిగిపోయినప్పుడు
నా కులుకు,నీ తళుకు తన్మయమై నటనమాడినప్పుడు
కలవరమాయిన నా మదిలో నీ "కల"వరమై కనువిందు చేసినప్పుడు
నా మానస రాగంలో నీ సమ్మోహన సరాగాలు వినిపించినప్పుడు
నా చెంపల్లో విరబూసిన కెంపులు నీవైనప్పుడు,
తారక ముందర తారసపడ్డ వెన్నెలచంద్రుడు నీవైనప్పుడు
మేనక మెరుపుకి తడబడిపోయిన ఋషీన్ద్రుడు  నీవైనప్పుడు,
నా వలపుల జడిలో తొలకరి తునకవు  నీవై ఎదురొచ్చినప్పుడు,
అద్భుతమయిన ఆ అమృత తరుణం, మరణాన్నైనా మరిపించదా మరు క్షణం
వేణు మాధవా... వలచిన నీ సఖి మనసు, మల్లెలు విరిసిన పూదోటై
మదన గోపాలా ... పరిచా నా మదినే పరువపు పానుపుగా ...
కినుక సేయక చక చకరావా ,,,,చిలుకల కొలికికి కానుకకాగా
                                                                 సాలిపల్లి మంగా మణి@శ్రీమణి


14, జులై 2016, గురువారం

పడిపోయా... పడిపోయా...


నీ రూపుకు పడిపోయా... 
నీ కొంటె చూపుకి పడిపోయా..... 
నీ నీలి ఛాయకు పడిపోయా... 
నీ మురళికి పడిపోయా .. 
నీ పలుకుల రవళికి పడిపోయా... 
మోహనకృష్ణా!నీ మురిపాల లోగిలిలో 
ముద్దు మురిపాల కౌగిలిలో... 
నేనంటూ ,నాకంటూ, లేకుండా పడిపోయా 
పడిపోయా... నీ ప్రణయపు జడిలో .. 
తొలి చూపులోనే మైమరపులహాయిలో,
చెలికాడా ...  నీ  వలపుల వలలో  పడిపోయా... 
మైమరచిపోయా... మదిని వదిలేసిపోయా  ...   
మకరందంలో... 
నీ వలపుల సుమగంధంలో...  ముద్దయిపోయా 
నులు సిగ్గుల మొగ్గై పోయా .
నీ తలపే నా  ఎదలో  గుభాళించగానే , 
 అల్లిబిల్లి నా పరువం నీతో  పల్లవించగానే 
అలవోకగా నీ పిలుపే పలకరించగానే, 
నీ కలయిక నడిరేయిలో కల రాగానే 
 నీ అడుగుల సడి,నా అలజడిని  ఊరడించగానే ,
వింత వింత అనుభూతులు చెంతచేరగానే 
నీ వలపే కవ్వింపై,మేను తాకగానే  
మదనా .. నా  మది మధనా 
ప్రియ వదనా,, ,ప్రణయసుధారాధనా.... 
పడిపోయా... పడిపోయా నీ ప్రణయపు జడిలో 
మైమరపుల జడిలో,నులు వెచ్చని నీ ఒడిలో ......
ఈ గుప్పెడు గుండె సప్పుడు ఎప్పుడు నీ కోసమే,
తిప్పలు పెట్టక  ,చప్పున రావా కృష్ణా!
                                            సాలిపల్లి మంగామణి @శ్రీమణి .. 

13, జులై 2016, బుధవారం

తూరుపు గోదారమ్మ బిడ్డన్నేను,


ఉత్తుంగ గంగా తరంగ గోదారి గంగ సోయగం  చూడంగ, 
రాజసమ్మొలికేటి రాజ మాహేంద్రి కీర్తి అతిశయించంగ ,
పుత్తడి అక్షరాల లిఖియించినా...సంపూర్ణమగునా ,నను గన్న గోదారి సౌందర్యమభివర్ణించంగ ,,అలలే మెరియంగ , గలగలలే గగనానికి వినిపించగ,చెంగు చెంగున  దూకె నిండు గోదారి గంగ. 
నిత్య కల్యాణి సిరులు మనకు గుమ్మరించంగా ,
ఆ సంభ్రమము కాంచంగ ,మది  వేయి అక్షువుల కోరంగ ,నింగి ,నేలను కూడి నాట్యమాడంగా , నెలవంక విభ్రమయై వీక్షించె విమల గోదారిగంగ, తల్లి గోదారమ్మ పాదాలు తాకంగ ప్రణమిల్లుతూ పారాణి దిద్దంగా సూరీడు సుతారంగా,అంభరమే మురిసేను,ముద్దాడ జూసేను, ముదిత గోదారిని సంభరంగా ,కోటి పుణ్యాల ఫలమెమో గోదారి నట్టింట నడయాడ,నా జన్మ సుకృతంబే గాద,కల్పతరువు,కామధేనువు కలగలిపిన గోదారి గంగ, కొలిచిన వారికి కొంగుబంగారు తల్లిగా,పిలిచినోడికి నిత్య సౌభాగ్యమొసఁగంగ,అమ్మ గోదారి కౌగిట ఒదిగిపోవాలని,కొంగు పట్టుకు గారాలు ఒలకబోయాలని,చిలుక పలుకులతోటి కవితలల్లాలని,చిన్ని ఆశ నాకు తూరుపు గోదారమ్మ నుదుటున తిలకమద్దాలని,తూరుపు గోదారమ్మ బిడ్డన్నేనంటూ ధిగ్దిగంతాలకూ చాటి చెప్పాలని,ఏనాటికైనా తల్లి గుండెల్లోనే కన్ను మూయాలని,చిన్ని ఆశ నాకు,గోదారి గంగమ్మ అందియగా అమరిపోవాలని,
                                               సాలిపల్లిమంగామణి@శ్రీమణి 
                   https://pandoorucheruvugattu.blogspot.com

12, జులై 2016, మంగళవారం

కడు బీదను కాను నేను,
కడు బీదను కాను నేను, కాసులు లేనంత మాత్రాన
నిరుపేదను అసలే కాను,ఎడతెగని సంపదలో మునిగి తేలుతుంటాను ,అనాథను అంటే అస్సలొప్పుకోను
ఆకాశం,నేల బాగా ఆత్మీయులు నాకు
జగమంతా కుటుంబం నాది,ప్రకృతిలో ప్రతీ అడుగూ నాదే
ఆదిదంపతులే అమ్మా నాన్నా నాకయినప్పుడు
పంచభూతాలు 
నా తోబుట్టువులే,మూడులోకాలూ మా చుట్టాలూళ్లే
అన్నీనావే,అంతా నాదే,కాపాడుకోవాలేగాని,తరగని నిక్కమయిన సంపద నాదే
ఊసులాడాలే గాని ఊరూ,వాడా నా వాళ్లే
ఆయువు నిలిపే వాయువు నాకుంది,తరతరాలకూ సరిపడా... ఆస్తి అది 
సూరీడు నావాడు,కొసరి,కొసరి కాంతిని వడ్డిస్తాడు.కోరినంతా .. కొదవలేకుండా 
నెలరేడు నా చెలికాడు,జలతారు వెన్నియల చందనాలు నాపై ప్రేమగా గుమ్మరిస్తాడు
 సెలయేరు,తల నిమిరి నీరిచ్చి ఊరడిస్తే, తరువమ్మ నీడిచ్చి ,ఫలమిచ్చి, పొట్ట నిమిరింది
పరవశించి ఆడమని నెమలి పిలిచింది
పాటలాలకించడానికి ఆమని రాగం ఉండనే ఉంది 
సయ్యాటలాడమని సంద్రం కబురెట్టింది 
పూ బంతులు,చామంతులు,సన్నజాజులు,సంపెంగలు,కధలు చెపుతుంటే 
అరవిరిసిన గులాబీలు,మరువము,మల్లియలపరిమళాలు వెదజల్లి జోల పాడుతుంటే 
పసిడి స్వప్నాలు నన్ను వాటేసుకొని నిద్రపుచ్చుతుంటాయి
మళ్లీ మా సూరీడు నులివెచ్చగా తాకి మేలుకొలుపుతాడు 
నిజమే.. కదా... మనకున్న ప్రకృతే మన నిజమయిన  సంపద,కదా 
!ఆలోచించండి
మనకు  కన్నతల్లి  తన రక్త మాంసాలు పంచి,జవసత్వాలిచ్చింది
సృష్టిలో ఏ జీవరాశులకు లేని  "ఆలోచన" అనే.అమూల్యమయిన ఆస్తినిచ్చింది తెలివితేటలిచ్చింది.  అంతటి మూలధనం మనకుంటే 
అనంత సౌభాగ్యం మన సొంతమే
 సృష్టే  అన్నీ అమర్చి నీకిచ్చినప్పుడు,ఎవరైనా బీదలుంటారా
 ప్రకృతిలో పంచభూతాలే  వాత్సల్యం కురిపించినప్పుడు ,అనాధలుంటారా 

     
                                                                     సాలిపల్లిమంగామణి@శ్రీమణి                          


11, జులై 2016, సోమవారం

నవ్వంటే తెలుసా ...?


ప్రేమే కొరవడితే,
ఆనందం ఆవిరయితే ,
ఆదరణ అందని వరమయితే ,
మనసు చితికి,చితికి,చితికి చేరువయితే,
పగిలిన గుండెకు అతుకులు వేస్తూ ..
పెను భారంగా బ్రతుకీడిస్తే ...
నమ్ముకొన్న బంధాలకై బందీ అవుతూ...
బ్రతుకు భారమై,నిర్వికారమై,
కాలయముడికి కబురు పంపినా ...
కాలయాపన చేస్తున్నాడంటూ ,ఎంతకాలం ఈ గుండెకు ఎండాకాలం
 వాసంతం వాసన గూడా తెలియక వాపోతూ .. 
కన్నుల జారిన కన్నీటికి సెలయేరు పోటీ పడుతుంటే 
ఎంతకాలం ఎండమావికై పరుగులిడిన ఎటకారపు పయనంలో 
 జీవన్మరణ ప్రళయంలో చిక్కుకొని తల్లడిల్లుతున్న
 ఒక దయనీయ హృదయం
బలవంతంగా నవ్వితేఎలా ఉంటుందో తెలుసా !
విగతజీవికి వింత చొక్కా ... తొడిగినట్టు,
నిప్పుకణికకు ,కొత్తచివుళ్లు తొడిగినట్టు ..
అమావాస్య కంటికి కాటుక  పూసినట్టు ,
ఎన్నో హృదయాల పరిస్థితి ఇది.
నిజం మాత్రమే చెప్పండి,ఈ మరజీవన గమనంలో 
ఎంత మంది మనస్పూర్తిగా నవ్వుతున్నారు. 
ఎంతమంది నిజమైన ఆనందం అనుభవిస్త్తున్నారు. 
నా ఉద్దేశ్య ప్రకారం  ,అచ్చమయిన నవ్వు,సంతోషం,ఏ  కొద్ది మందికో
ఆ భగవంతుని వరం. కదా ... 
నవ్వంటే తెలుసా ...? బలవంతపు కల్పన కాదు ,
 వెల్లి విరిసిన మనస్సంద్రపు అల.
నవ్వు అంటే పకపకలు  కాదు.
పరవశించి హృదయం పాడిన పదనిసలు,
ఆ స్వచ్ఛమయిన నవ్వుకోసం... వెతుక్కొందాం
స్వేచ్ఛగా నవ్వుకొందాం  ...
అలాంటి  నవ్వు, నాలుగు విధాలా చేటు కాదు,
కోటి వెన్నియలు వెల్లి విరిసిన చోటు.
(నేటి ఉరుకుల,పరుగుల యాంత్రిక జీవనంలో,అమూల్యమయిన అనుభూతులెన్నో కోల్పోతున్నాం.కొంతకాలానికి నవ్వడం కూడా మరచిపోతామేమో?ఆలోచించండి.)

                                                                  సాలిపల్లి మంగామణి@శ్రీమణి9, జులై 2016, శనివారం

" భార్య"పాత్ర...అమృత పాత్ర." భార్య" స్త్రీ జీవితంలో  అతి మధురమైన పాత్ర,
ఆస్వాదించ గలిగితే అది , అత్యద్భుత అమృత పాత్ర.
కార్యేషు దాసీ,కరణేషు మంత్రీ,రూపేచ లక్ష్మీ,క్షమయా ధరిత్రీ,
భోజ్యేషు మాతా... శయనేషు రంభా.. షట్కర్మ యుక్తా కుల ధర్మపత్నీ..
 అంటూ స్త్రీ మూర్తిని ఎంత ఉన్నతంగా అభివర్ణించారో...  పెద్దలు 
భార్య అంటే కపటమెరుగక ఎల్లప్పుడూ తనని చేపట్టిన భర్తపైనే 
అచంచల విశ్వాసంతో,దైవంతో సమానంగా పూజిస్తూ,గౌరవిస్తూ ,
అనుక్షణం ఆతడి క్షేమం ఆకాంక్షిస్తూ ... ఆతని ప్రేమకై పరితపించేదే. 
అలాంటి భార్య ,భర్తకు భాద్యత కావాలే గాని బరువని భావించకూడదు. 
పెళ్లి బంధం కానీ బానిసత్వం కాకూడదు. 
భార్య అంటే అర్ధం ... త్యాగం, ఎవరు కాదన్నా... అవునన్నా వాస్తవం 
 మూడు ముళ్ళు పడగానే,నవమాసాలుకన్నప్రేగు బంధాన్ని,వదులుకొని 
ఆడపిల్ల అమాంతం  ఆడ,పిల్లగా మారితే అది త్యాగమేకదా ..... 
పదునెనిమిది వత్సరాల కన్నవారి వాత్సల్యం,ఏడడుగులతో భర్త వశమయ్యిదంటే,
పెళ్లి పేరుతో తుళ్ళి ఆడిన తన చిన్ననాటి ప్రపంచాన్ని వదిలి మరో ప్రపంచంలో ఇమిడిపోవడమంటే  ,త్యాగమే కదా .  
భార్య అంటే... నిజానికి పురాణాల్లో పేర్కొన్నట్టుగా అయితే భార్యలు రెండు విధాలు. 
ఏక చారిణీ,సపత్నిక 
భర్త హృదయ సామ్రాజ్యాన్ని ఏక చత్రాధిపత్యంగా 
మరో స్త్రీకి స్థానం లేకుండా అనుభవించే భార్య ఏకచారిణీ ,
ఒక పురుషుడికి బహుభార్యలు ఉంటే వారిలో ప్రతి భార్య,వేరొకరికి సపత్నిక అవుతుంది. 
కానీ ఇప్పటి మన వ్యవస్థలో,బహు భార్యత్వం,ఫ్యాషన్ గా మారుతున్న తరుణంలో 
ఏకచారిణీ అదృష్టం ఎంతమంది భార్యలకు దక్కుతుందో.. మరి 
భర్త భార్యకు భరోసా కావాలి గాని అర్ధంగాని ప్రశ్న గా మిగిలిపోతే ... ఎలా ?
మొత్తం భర్తలనే తప్పు అని అనను గానీ ,నిన్ను నమ్మి వచ్చిన భార్యకు
నీకు సాధ్యమైనంత వరకూ ప్రేమను పంచి చూడు .
 మీ ప్రపంచమీ సర్వాంగ సుందరంగా మారిపోతుంది. 
భార్యాభర్తల అనుబంధం ప్రేమ,నమ్మకాల పునాదితో నిర్మిస్తే ,
నిండు జీవితం నిత్య కళ్యాణమే ... ఒకరినొకరు అర్ధం చేసుకొంటూ సంసారం సాగిస్తే 
విడాకులెందుకు,అనుమానాలెందుకు,తీర్పులెందుకూ .. తీర్మానాలెందుకు  
బ్రతుకు జట్కాబళ్లెందుకు,రచ్చబండలెందుకు,
ఒక్క తాటిపై ఇరువురూ నిలబడితే 
సంసారమెపుడూ చదరంగం గాదే .. చక్కని అనుబంధమేగా ... 
(ఇది నా ఉద్దేశ్యం మాత్రమే,భర్తలపై విమర్శకాదు,నాతో ఏకీభవిస్తే మీ అభిప్రాయాన్ని నాతో పంచుకోండి. ) 
                                                                              సాలిపల్లి మంగామణి@ శ్రీమణి 
7, జులై 2016, గురువారం

నెల వంక సాక్షిగా......మహమ్మదీయ సోదరులకూ,సోదరీమణులకు
 చిరు కవితా సుమాలతోశుభాకాంక్షల మాలిక 
నెల వంక సాక్షిగా,నెల రోజుల ఉపవాస ధీక్షగా సాగిన మీ భక్తికి 
మహిమాన్విత పవిత్ర ఖురాన్ అక్షరాలా రక్షగా .... పొందిన మీ శక్తికి 
ప్రేమకు ,శాంతికి,ఆలవాలమయిన మీ ఖ్యాతికి 
సహనానికి,క్షమకు ,మానవత్వ మాన్యతగా సాగిన మీ  లక్ష్యానికి  
దానం,దయాగుణాలకు దర్పణమై వెలిగిన మీ స్ఫూర్తికి 
సత్యతకు,సఖ్యతకు,సత్ప్రవర్తనా విధేయతకు కట్టుబడిన మీ ధర్మనిరతికి 
మానవసేవయే,దైవ సేవయని నమ్మి,
సాటి మనుజునిలో భగవంతుని 
గాంచిన మీ మానవత్వ జ్యోతికి,  
రంజాన్ పర్వదినాన  మా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ .. 
వేవేల శుభాకాంక్షాభివందనాలు మహమ్మదీయ సహోదరులారా ... 
                                                 సాలిపల్లిమంగామణి@ శ్రీమణి 

6, జులై 2016, బుధవారం

నిన్నే చూస్తున్నా...


తూరుపు వేకువలో, కువకువ రాగంలో 
చిట్టి చినుకుల్ల జడిలో, చిగురాకు అలజడిలో
నడి రేతిరి వెన్నియలో, జాబిలి  నయగారపు హొయలో  
సంధ్యారావంలో,వింధ్యామరరాగంలో ..  
ఆనీలి మేఘంలో ,ఆ గగనపు హరివిల్లు వంపులో  నిన్నే చూస్తున్నా... 
ప్రతి సవ్వడిలో.. . ఆ ప్రకృతి ఒడిలో  ,నిన్నే చూస్తున్నా ...  
మరువపు సిరిలో ,మరు మల్లెల ఝరిలో,ఎగిసే ప్రణయపు  ఒరవడిలో 
పున్నమి వెన్నెల తాకిడిలో,సెలయేటి సందడిలో,ఆ సంద్రపు అలజడిలో 
చూస్తేనే ఉన్నా ... నువ్వొస్తావనీ ,
కలగంటూనే ఉన్నా... 
కనురెప్పల మాటునయినా ఉదయిస్తావని,
వింటూనే ఉన్నా ... నా గుప్పెడు గుండెలో 
నీ గుండె సప్పుడు. 
నిను వలచి,మైమరచి,నిన్నే తలచిన ఎదనే 
ఏమార్చలేకున్నా ... అనుక్షణం నీ ఊహలే 
విరి తేనియ జల్లులై, ఆ మదనుని విల్లులై 
కలవరపెడుతుంటే !ఘడియాగలేక 
నీ ఊహైనా రాక,తికమక పడుతున్నా...ప్రియసఖా 
కల కూడా రానంటే  నువు లేకుండా ... ఊపిరాగిపోదా... మరి 
విలవిలలాడిందే నా చిట్టి గుండే ... నిన్నే చూడాలని,
           (ఆ మాధవునికై రాధిక ప్రణయామృతం )


                                        సాలిపల్లి మంగామణి@శ్రీమణి