పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

12, ఫిబ్రవరి 2017, ఆదివారం

నీ మీదొట్టు.నే వున్నా లేనట్టు....ఝుమ్మని ఎద పలికినట్టు...‌‌,లెమ్మని కల కదిలించినట్టు
రారమ్మని పిలిచినట్టు..‌,కమ్మని కబురొచ్చినట్టు,
నే ఉన్నా లేనట్టు,లేకున్నా ఉన్నట్టు, 
ఊపిరాగుతున్నట్టు,ఊసులేవొవిన్నట్టు,
నీ మీదొట్టు.నే వున్నా లేనట్టు,
నిను చూడక నే లేనన్నట్టు.
వెన్నెల దిగబోసినట్టు,వన్నెలొలకబోసినట్టు ,
కన్నులెదుట పూదోటే కావలి ఉన్న ట్టు,ఏవేవో కానుకలు కావాలన్నట్టు....,
అధరాలపై నీ పేరే మధురమాయినట్టు
మది లోపల మధురోహల మదనమాయినట్టు
తడవ,తడవకూ తడబడి,అణువుఅణువులో నీవని పొరబడి‌,
నిద్దుర మొదలే కొరవడి,తత్తరపడి,బిత్తరపడి,చిత్తరువయి నిలుచున్నా.....
నీ మీదొట్టు.నే వున్నా లేనట్టు,
నిను చూడక నే లేనన్నట్టు.....!
                                                                           
   సాలిపల్లి మంగామణి@శ్రీ మణి