పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

4, జనవరి 2021, సోమవారం

*నీ తలపుల సందోహమే*

*నీ తలపుల సందోహమే*

మందానిలము స్పృశించి
అరవిరిసిన మందారంలా
నీ మందస్మితమున మైమరచి
మనోజ్ఞమాయెను
నామానసతీరం
ఆ తూరుపు రాగం మీటిన
సిందూరంలా
నీ నిట్టూర్పు రాగం మాటున
మంత్రముగ్ధనైతి
నా ఊహల తావులన్నీ
నీ నులివెచ్చని ఊపిరులై
మూసివున్న నా కనురెప్పలపై
మధురమాయె కదా
నీ అధరసంతకం
విరుల పరిమళాలు సైతం
వెదజల్లగ వెరచెనేమో..
ఎదఝల్లను నీ తలపుల
సుమగంధాలకు తాళలేక,
వివశనైతి ప్రభూ నీ ఎదవాకిట
విరహగీతి పాడుతూ
మదనమైతి ప్రియసఖుడా
మాటరాక మధువనిలో
నీ మధురోహల పరమౌతూ
సందేహం లేదు ప్రియా
ఇది నీతలపుల సందోహం
ఈ సఖి మోహం సాంతం
సమ్మోహన మురళీ...
సదా నీ పాదాక్రాంతం.

*సాలిపల్లి మంగామణి (శ్రీమణి)*