పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

16, మే 2018, బుధవారం

విజేత

ఓటమి అంటూ
ఉస్సూరంటే
విజేత కాగలమా ....
అమావాస్య
అంధకారాన్ని
అధిగమించక
పున్నమివెన్నెల
వెల్లివిరిసేనా...
చేదును చవిచూస్తేనేగద
తీపివిలువ తెలిసేది
దూరం అంటూ
ఆగి కూచుంటే
తీరంచేరేనా..
కంటకాలు దాటకుంటే
కామితాలు నెరవేరేనా...
కణకణమండే
నిప్పున కాలక
కనకము నిగ్గుతేలేనా..
విధి విషమంటూధూషిస్తూ
కూచుంటే అదృష్టం..వరిస్తుందా
అలుపెరుగక శ్రమియిస్తే
సాధించలేనిదేముందీలోకాన
ప్రతీక్షణాన్నీ పదిలంగా వినియోగిస్తూ..
ఇంకేముంది చేయాల్సిందని
కాలాన్నే...నిలదీశావో...
నినుమించిన ధీమంతుడు
ఉంటాడా ఉర్వీతలంపై
చేసినపనిలో దైవాన్నే
కనుగొంటే పట్టిందల్లా
బంగారంకాదా...
పట్టుదల వుంటే
కానిది వుందా...
పట్టువీడక ప్రయత్నిస్తే
పసిడి పండదా..
బీడుభూమిలో..సైతం
                
                      శ్రీమణి